Moving Head

Moving Head

Moving Heads/Moving Arms

ชุดอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เคลื่อนหัวพิมพ์เครื่องพิมพ์ไปยังตำแหน่งต่างๆสำหรับการพิมพ์ที่ต้องการการพิมพ์แบบพิเศษ พิมพ์ตำแหน่งหรือเงื่อนไขที่การพิมพ์แบบปกติทำไม่ได้ ตัวอย่างการใช้Moving headกับเครื่องเทอโมฟอร์ม(Thermoform packing) เพื่อพิมพ์วันที่ผลิต/หมดอายุ/เลขล็อตต่างๆลงบนฟิล์ม

Leave a Reply