Logopak Software

Logosoft ซอฟแวร์ที่เชื่อมต่อระหว่างฐานข้อมูลและเครื่องแปะฉลากอัตโนมัติเพื่อการพิมพ์และรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์

Description

Logopak สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ โดยการใช้ Logosoft ซอฟแวร์ที่พัฒนาโดย Logopak เพื่อตอบโจทย์การทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

ตัวอย่างเช่น ระบบส่งข้อมูลการพิมพ์มาที่เครื่องแปะสติกเกอร์ เครื่องพิมพ์ข้อมูลออกมาและแปะบนพาเลทแบบเรียลไทม์

จากนั้นพาเลทเคลื่อนที่ไปยังจุดสแกน สแกนเนอร์สแกนข้อมูลในบาร์โค้ดและส่งข้อมูลกลับไปยัง Server เพื่อให้ระบบรับพาเลท

ดังกล่าวเข้าไปในระบบคลังสินค้า เป็นต้น

การตรวจสอบบาร์โค้ด (Barcode verification) เครื่องจะสแกนบาร์โค้ดเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบาร์โค้ดที่พิมพ์ว่าสามารถอ่านค่าได้

แต่หากการสแกนล้มเหลว เครื่องจะพิมพ์ฉลากอีกครั้งเพื่อให้ได้คุณภาพบาร์โค้ดที่ดีกวาเดิม และจะส่งสัญญาณเพื่อหยุดสายพานไม่ให้ปล่อยพาเลทผ่านไป

หากคุณภาพบาร์โค้ดยังไม่ดีพอตามที่กำหนดไว้ ในทำนองเดียวกันฉลากมีปัญหาไม่ถูกพิมพ์หรือแปะ เครื่องก็จะปฏิบัติเหมือนตอนที่คุณภาพบาร์โค้ดไม่ผ่าน