TIJต่างจากCIJอย่างไร?

TIJต่างจากCIJอย่างไร?

TIJ V.S. CIJ Printer

 

เครื่องพิมพ์ระบบหมึกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีอยู่สองระบบใหญ่คือ 

1.ระบบ TIJ(Thermal Inkjet Printer)
2.ระบบ CIJ(Continuous Inkjet Printer)

โดยเครื่องพิมพ์ระบบTIJและCIJจะมีความแตกต่างกันดังนี้

1.ระบบหมึก ระบบหมึกของเครื่องพิมพ์TIJจะเป็นหมึกตลับ(Cartridge TIJ2.5)ขนาดบรรจุมาตรฐาน42ml.กลิ่นเคมีที่ละเหยออกมาจะน้อยมาก สามารถเปลี่ยนสีหรือชนิดหมึกได้ง่ายๆแค่เปลี่ยนตลับ ในขณะที่CIJจะเป็นแบบขวดเติมซึ่งมีความเสี่ยงที่จะหกเลอะ เติมหมึกผิด กลิ่นเคมีละเหยออกสู่บรรยากาศมากกว่าTIJ และการเปลี่ยนสีหรือชนิดหมึกจะต้องFlushingล้างระบบหมึกเก่าออกและ้เติมหมึกใหม่ซึ่งต้องให้ช่างเฉพาะทางดำเนินการ แต่มีข้อดีคือปริมาณหมึกมากกว่า42ml. ไม่ต้องเติมหมึกบ่อยในกรณีที่พิมพ์ปริมาณมาก

2.ระยะห่างระหว่างหัวพิมพ์กับชิ้นงาน เครื่องพิมพ์TIJมีระยะห่างระหว่างหัวพิมพ์กับชิ้นงานอยู่ที่ประมาณ1-3mmและพิมพ์ได้เฉพาะกับชิ้นงานที่ผิวเรียบ ในขณะที่เครื่องพิมพ์CIJมีระยะห่างระหว่างหัวพิมพ์กับชิ้นงานมากว่าTIJ ดังนั้นควรพิจารณาปัจจัยนี้ว่าเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่

3.การซ่อมบำรุง การซ่อมบำรุงของเครื่องCIJจะแพงกว่าTIJมากเนื่องจากจำนวนอะไหล่มากว่าและซับซ้อนกว่า ต้องการการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นในการซ่อมบำรุงหรือใช้งานเครื่องพิมพ์CIJจะยากกว่าเครื่องพิมพ์TIJ และหากมีปัญหาCIJจะเกิดDowntimeมากกว่าเพราะจะต้องรอช่างที่ผ่านการอบรมเข้าแก้ไข

4.ความเร็ว ในที่นี้จะหมายถึงความเร็วการพิมพ์ ซึ่งจะต้องพิจารณาเนื้อความหรือข้อความที่พิมพ์จะส่งผลต่อความเร้วการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์CIJ โดนหากจำนวณบรรทัดเยอะความเร็วการพิมพ์จะน้อยลง ส่วนเครื่องพิมพ์TIJความเร็วการพิมพ์จะขึ้นอยู่กับความละเอียด หากความละเอียดสูงจะพิมพ์ได้ช้าลง ในปัจุบันความเร็วในการพิมพ์ของCIJและTIJใกล้เคียงกันมาก(ความเร็วCIJสูงกว่าไม่เกิน10%) สำหรับการพิมพ์ความเร็วสูงจะต้องนำเครื่องพิมพ์ไปทดสอบพิมพ์จริงกับไลน์ผลิตภายใต้เงื่อนไขการใช้งานตามที่ต้องการเพื่อประกอบการตัดสินใจ

5.การใช้งาน เครื่องพิมพ์TIJมีอะไหล่น้อยและไม่ซับซ้อนดังนั้นการใช้งานและการดูแลรักษาง่ายกว่าเครื่องCIJมาก ไม่จำเป็นต้องเทรนนิ่ง และผู้ใช้งานสามารถแก้ไขปัญหาเองได้หากเกิดปัญหา

6.ค่าใช้จ่ายระยะยาว ค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องCIJสูงกว่าเครื่องTIJเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างเช่น อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนมากกว่า, ต้องการดูแลรักษามากกว่า, ต้องใช้ช่างเฉพาะทางซึ่งหมายความว่าจะต้องมีการทำสัญญาบริการเป็นรายปีหรืออาจจะเป็นการบริการรายครั้ง

7.ความหลายหลายของหมึก TIJมีการพัฒนาหมึกอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านของสี คุณสมบัติการยึดเกาะ เพื่อให้ใช้งานได้กับทุกอุตสาหกรรมและเพื่อให้สามารถใช้แทนหมึกของCIJได้ แต่อย่างไรก็ตามหมึกของฝั่ง CIJ ที่พัฒนามาก่อนย่อมมีความหลากหลายมากกว่าทางฝั่งTIJ

ดังนั้นเมื่อพิจาราณาความแตกต่างของเครื่องพิมพ์TIJและCIJแล้ว ท่านสามารถวิเคราะห์ได้ว่าควรเลือกเครื่องพิมพ์แบบไหน?  ควรเลือกเครื่องพิมพ์TIJหรือCIJ?

Leave a Reply