เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ (Laser Marking)

.title.title_size_large h1:before { content: " "; width: 300px; height: 100px; background: url(https://biznakhon.co.th/wp-content/uploads/2018/11/0004_Foba-Logo-545w.png); display: block; margin: auto; background-size: cover; margin-bottom: -30px; margin-top: 45px; }

.breadcrumb { display: none; } .two_columns_25_75>.column2:before { content: " "; width: 655px; height: 95px; background: url(https://biznakhon.co.th/wp-content/uploads/2018/11/fob-2.jpg); display: block; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; } @media only screen and (max-width: 900px) { .two_columns_25_75>.column2:before { content: " "; width: 475px; height: 70px; background: url(https://biznakhon.co.th/wp-content/uploads/2018/11/fob-2.jpg); display: block; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; } } @media only screen and (max-width: 600px) { .two_columns_25_75>.column2:before { content: " "; width: 290px; height: 43px; background: url(https://biznakhon.co.th/wp-content/uploads/2018/11/fob-2.jpg); display: block; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; } }

Scroll to Top